لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شمس آذر قزوین 0 مس شهر بابک 1 1400/08/21 14:30
week 22 مس شهر بابک 0 شمس آذر قزوین 0 1400/12/25 15:00
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شمس آذر قزوین 0 مس شهر بابک 0 1399/12/11 14:15
week 24 مس شهر بابک 0 شمس آذر قزوین 0 1400/04/01 20:30