لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 رایکا بابل 0 ملوان بندر انزلي 0 1400/08/15 14:30
week 21 ملوان بندر انزلي 1 رایکا بابل 1 1400/12/20 15:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 رایکا بابل 0 ملوان بندر انزلي 1 1399/09/15 14:15
week 20 ملوان بندر انزلي 1 رایکا بابل 0 1400/01/24 16:45