لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس كرمان 1 ماشین سازی تبریز 1 1400/08/15 14:30
week 21 ماشین سازی تبریز 1 مس كرمان 2 1400/12/20 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس كرمان 1 ماشین سازی تبریز 0 1396/08/23
week 30 ماشین سازی تبریز 0 مس كرمان 1 1397/01/15 16:15
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 مس كرمان 1 ماشین سازی تبریز 0 1394/07/13
week 28 ماشین سازی تبریز 0 مس كرمان 0 1394/12/01