لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 شهرداري آستارا 0 شمس آذر قزوین 0 1400/08/15 14:30
week 21 شمس آذر قزوین 3 شهرداري آستارا 1 1400/12/20 15:00