لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس شهر بابک 1 خيبر خرم آباد 1 1400/08/15 14:30
week 21 خيبر خرم آباد 1 مس شهر بابک 1 1400/12/20 15:00