لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال خوزستان 0 آرمان گهر سیرجان 3 1400/08/15 15:00
week 21 آرمان گهر سیرجان 1 استقلال خوزستان 0 1400/12/20 14:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال خوزستان 1 آرمان گهر سیرجان 0 1399/09/26 14:30
week 22 آرمان گهر سیرجان 2 استقلال خوزستان 0 1400/02/06 19:45