لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 خوشه طلايي ساوه 2 مس شهر بابک 1 1400/08/09 15:00
week 20 مس شهر بابک 0 خوشه طلايي ساوه 1 1400/12/14 14:45