لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 آرمان گهر سیرجان 1 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/08/01 15:00
week 19 شاهين شهرداري بوشهر 0 آرمان گهر سیرجان 1 1400/12/07 15:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 آرمان گهر سیرجان 2 شاهين شهرداري بوشهر 1 1399/10/29 14:00
week 27 شاهين شهرداري بوشهر 2 آرمان گهر سیرجان 1 1400/03/11 20:30