لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 قشقایی شیراز 1 سايپـا تهران 0 1400/08/01 15:00
week 19 سايپـا تهران 3 قشقایی شیراز 1 1400/12/07 14:30