لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شاهين شهرداري بوشهر 1 قشقایی شیراز 2 1400/07/25 17:00
week 18 قشقایی شیراز 0 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/12/02 14:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شاهين شهرداري بوشهر 1 قشقایی شیراز 0 1399/09/26 14:30
week 22 قشقایی شیراز 1 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/02/07 20:00