لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 مس شهر بابک 3 پارس جنوبي جم 0 1400/07/24 15:15
week 18 پارس جنوبي جم 1 مس شهر بابک 1 1400/12/02 14:30