لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week مس كرمان 1 خيبر خرم آباد 0 1401/01/20 20:00
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 مس كرمان 0 خيبر خرم آباد 0 1400/11/13 14:00
week 34 خيبر خرم آباد 0 مس كرمان 2 1401/03/17 18:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 مس كرمان 2 خيبر خرم آباد 0 1399/12/01 14:30
week 32 خيبر خرم آباد 0 مس كرمان 2 1400/04/13 20:30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 27 مس كرمان 1 خيبر خرم آباد 0 1395/12/17
week 10 خيبر خرم آباد 0 مس كرمان 0 1395/07/25
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس كرمان 1 خيبر خرم آباد 0 1394/08/12
week 32 خيبر خرم آباد 2 مس كرمان 0 1395/01/16