لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 شهرداري آستارا 1 پارس جنوبي جم 0 1401/10/10
week 34 پارس جنوبي جم 3 شهرداري آستارا 0 1402/03/03
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 شهرداري آستارا 1 پارس جنوبي جم 0 1400/11/13 14:00
week 34 پارس جنوبي جم 3 شهرداري آستارا 0 1401/03/17 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 پارس جنوبي جم 3 شهرداري آستارا 1 1399/10/29 14:00
week 27 شهرداري آستارا 2 پارس جنوبي جم 1 1400/03/12 17:45