لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 ملوان بندر انزلي 3 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/11/08 14:00
week 33 شاهين شهرداري بوشهر 0 ملوان بندر انزلي 1 1401/03/12 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شاهين شهرداري بوشهر 1 ملوان بندر انزلي 1 1399/10/08 14:00
week 24 ملوان بندر انزلي 0 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/02/24 18:15