لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 شمس آذر قزوین 1 قشقایی شیراز 2 1400/11/08 14:00
week 33 قشقایی شیراز 0 شمس آذر قزوین 3 1401/03/12 19:00