لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 آرمان گهر سیرجان 2 سايپـا تهران 1 1400/11/03 14:00
week 32 سايپـا تهران 1 آرمان گهر سیرجان 1 1401/03/06 19:00