لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 رایکا بابل 1 خوشه طلايي ساوه 1 1400/11/03 14:00
week 32 خوشه طلايي ساوه 3 رایکا بابل 2 1401/03/06 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 خوشه طلايي ساوه 1 رایکا بابل 1 1399/12/17 14:45
week 34 رایکا بابل 2 خوشه طلايي ساوه 0 1400/04/28 19:45