لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 هوادار تهران 1 تراکتور تبریز 0 1400/10/03 15:00
week 26 تراکتور تبریز 3 هوادار تهران 2 1401/02/19 17:30