لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ذوب آهن اصفهان 0 هوادار تهران 1 1400/09/24 15:00
week 25 هوادار تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1401/02/14 19:00