لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پرسپولیس تهران 2 هوادار تهران 2 1400/09/18 18:00
week 24 هوادار تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1401/01/15 20:45