لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 مس رفسنجان 1 هوادار تهران 0 1400/09/08 16:00
week 22 هوادار تهران 1 مس رفسنجان 1 1400/12/21 14:00