لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 هوادار تهران 0 آلومينيوم اراک 0 1400/09/03 15:00
week 21 آلومينيوم اراک 0 هوادار تهران 1 1400/12/15 15:00
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week آلومينيوم اراک 5 هوادار تهران 4 1399/12/22 15:00