لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 قشقایی شیراز 3 استقلال ملاثاني 0 1400/08/15 14:30
week 21 استقلال ملاثاني 0 قشقایی شیراز 0 1400/12/20 15:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 قشقایی شیراز 3 استقلال ملاثاني 1 1399/11/26 14:00
week 31 استقلال ملاثاني 1 قشقایی شیراز 1 1400/04/06 20:30