لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سپاهان اصفهان 1 هوادار تهران 0 1400/08/08 18:00
week 18 هوادار تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1400/11/29 15:00