لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 هوادار تهران 0 پيکان تهران 2 1400/08/03 16:00
week 17 پيکان تهران 1 هوادار تهران 2 1400/11/24 15:00