لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نساجی مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1400/07/27 15:30
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 فجر سپاسي شیراز 0 نساجی مازندران 0 1396/09/12
week 33 نساجی مازندران 2 فجر سپاسي شیراز 0 1397/02/03 17:00
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فجر سپاسي شیراز 0 نساجی مازندران 0 1395/06/18
week 23 نساجی مازندران 0 فجر سپاسي شیراز 1 1395/11/18
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 29 فجر سپاسي شیراز 1 نساجی مازندران 0 1394/12/17
week 10 نساجی مازندران 0 فجر سپاسي شیراز 2 1394/07/21
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فجر سپاسي شیراز 4 نساجی مازندران 1 1393/11/18
week 2 نساجی مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1393/07/18