لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 1 هوادار تهران 0 1400/07/28 18:00