لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فولاد خوزستان 0 شمس آذر قزوین 1 1402/08/05 19:00