لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پيام توس مشهد 1 شهرداري بم 0 1400/11/11 14:00
week 25 شهرداري بم 1 پيام توس مشهد 0 1401/03/04 18:00