لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نیروی زمینی تهران 0 شهرداري بم 0 1400/08/24 14:15
week 14 شهرداري بم 2 نیروی زمینی تهران 3 1400/12/08 14:15
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نیروی زمینی تهران 2 شهرداري بم 1 1399/10/14 14:00
week 16 شهرداري بم 1 نیروی زمینی تهران 1 1400/02/04 19:45