لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 شهرداري بم 1 آبی پوشان تهران 2 1400/11/17 14:00
week 26 آبی پوشان تهران 0 شهرداري بم 1 1401/03/11 18:00