لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ایرانجوان بوشهر 0 شهرداري بم 1 1400/10/21 14:00
week 23 شهرداري بم 3 ایرانجوان بوشهر 0 1401/02/20 17:00