لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهداي رزکان کرج 1 شهرداري بم 0 1400/09/23 14:00
week 19 شهرداري بم 0 شهداي رزکان کرج 1 1401/01/22 19:30