لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 شهرداري بم 1 شهداي بابلسر 0 1400/09/12 14:00
week 17 شهداي بابلسر 0 شهرداري بم 0 1400/12/25 14:30
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 شهرداري بم 2 شهداي بابلسر 1 1399/12/25 14:30
week 26 شهداي بابلسر 3 شهرداري بم 0 1400/04/23 20:30