لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد سپاهان نوين اصفهان 1 خليج فارس ميناب 0 1400/03/04 19:25
week 15 خليج فارس ميناب 1 فولاد سپاهان نوين اصفهان 2 1400/05/03 20:30