لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 فولاد سپاهان نوين اصفهان 1 ایمان سبز شیراز 1 1400/02/01 20:30
week 10 ایمان سبز شیراز 0 فولاد سپاهان نوين اصفهان 3 1400/04/07 19:30