لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان نوین ايذه 2 خليج فارس ميناب 1 1400/02/23 19:20
week 13 خليج فارس ميناب 1 سپاهان نوین ايذه 1 1400/04/22 20:30