لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 صنعت فولاد اصفهان 1 امیدآوران مشیز کرمان 0 1399/10/24 14:00