لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 شهداي رزکان کرج 0 شهرداری ماهشهر 1 1400/11/10 14:00
week 25 شهرداری ماهشهر 0 شهداي رزکان کرج 1 1401/03/04 18:00