لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شاهين شهرداري بوشهر 0 شمس آذر قزوین 2 1400/10/04 14:00
week 28 شمس آذر قزوین 2 شاهين شهرداري بوشهر 0 1401/02/15 19:00