لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ملوان بندر انزلي 2 خوشه طلايي ساوه 1 1400/10/04 14:00
week 28 خوشه طلايي ساوه 2 ملوان بندر انزلي 1 1401/02/15 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ملوان بندر انزلي 0 خوشه طلايي ساوه 0 1399/11/13 14:00
week 29 خوشه طلايي ساوه 2 ملوان بندر انزلي 0 1400/03/24 19:50