لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نیروی زمینی تهران 0 شهداي رزکان کرج 0 1400/10/14 13:30
week 22 شهداي رزکان کرج 2 نیروی زمینی تهران 0 1401/02/14 16:45