لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهداي رزکان کرج 0 بعثت کرمانشاه 0 1400/10/06 14:00
week 21 بعثت کرمانشاه 2 شهداي رزکان کرج 4 1401/02/06 20:30