لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهرداری ماهشهر 2 شهرداری بندرعباس 1 1400/10/07 14:00
week 21 شهرداری بندرعباس 1 شهرداری ماهشهر 1 1401/02/06 19:45
لیگ 95964
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 شهرداری بندرعباس 1 شهرداری ماهشهر 1 1395/12/04
week 11 شهرداری ماهشهر 1 شهرداری بندرعباس 0 1395/10/03