لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 بعثت کرمانشاه 1 شهرداری بندرعباس 1 1400/09/24 14:00
week 19 شهرداری بندرعباس 1 بعثت کرمانشاه 1 1401/01/22 19:40
لیگ 94955
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شهرداری بندرعباس 0 بعثت کرمانشاه 0 1394/08/12
week 14 بعثت کرمانشاه 2 شهرداری بندرعباس 2 1394/10/29