لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نیروی زمینی تهران 2 ایرانجوان بوشهر 0 1400/09/17 14:00
week 18 ایرانجوان بوشهر 1 نیروی زمینی تهران 1 1401/01/16 20:00
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نیروی زمینی تهران 0 ایرانجوان بوشهر 0 1393/09/27
week 21 ایرانجوان بوشهر 0 نیروی زمینی تهران 1 1394/01/31