لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شهداي رزکان کرج 2 پيام توس مشهد 0 1400/09/18 14:00
week 18 پيام توس مشهد 1 شهداي رزکان کرج 1 1401/01/15 19:30