لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 خيبر خرم آباد 1 ملوان بندر انزلي 1 1400/09/23 14:00
week 27 ملوان بندر انزلي 0 خيبر خرم آباد 0 1401/02/10 20:30
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ملوان بندر انزلي 4 خيبر خرم آباد 3 1400/05/02 20:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 خيبر خرم آباد 2 ملوان بندر انزلي 2 1399/09/26 14:00
week 22 ملوان بندر انزلي 0 خيبر خرم آباد 2 1400/02/04 20:30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ملوان بندر انزلي 2 خيبر خرم آباد 1 1395/08/21
week 30 خيبر خرم آباد 0 ملوان بندر انزلي 1 1396/01/16