لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 مس شهر بابک 1 استقلال ملاثاني 0 1400/09/23 14:00
week 27 استقلال ملاثاني 1 مس شهر بابک 1 1401/02/08 20:30