لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پيام توس مشهد 2 ایرانجوان بوشهر 0 1400/09/07 15:00
week 16 ایرانجوان بوشهر 1 پيام توس مشهد 1 1400/12/19 15:00